CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN NGHE TIẾNG ANH LISTEN FOR KIDS 1

Bài 1: What's your name?

Bài 2: How are you?

Bài 3: What number is it?

Bài 4: I have two eyes

Bài 5: She's my mom

Bài 6: Are you happy?

Bài 7: How old are you?

Bài 8: Where's your mom?

Bài 9: This is a desk

Bài 10: Stand up

Bài 11: It's a pencil

Bài 12: What colour is it?

Bài 13: Jenny is tall

Bài 14: I can sing

Bài 15: What's this?

Bài 16: He's clever

Close Menu