CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN NGHE TIẾNG ANH LISTEN FOR KIDS 2

Bài 1: What time is it?

Bài 2: Do you like salad?

Bài 3: He's a singer

Bài 4: What day is it?

Bài 5: There is a tree

Bài 6: How many are there?

Bài 7: What are you doing?

Bài 8: How's the weather?

Bài 9: This month is January

Bài 10: My birthday is in July

Bài 11: It's Spring now

Bài 12: What are you wearing?

Bài 13: They are lions

Bài 14: Do you have any cards?

Bài 15: I want a bike

Bài 16: How many do you have?

Close Menu