Tiếng Anh lớp 1 và 2: Đề kiểm tra số 3

>> Làm tiếp: Đề kiểm tra số 4

Mời các em cùng trả lời các câu hỏi sau. Các em chú ý đọc kỹ đề bài và chọn đáp án đúng nhất nhé.

Results

#1 Câu sau đúng hay sai: This is my a brother.

#2 Câu sau đúng hay sai: It’s a red and blue pen.

#3 Câu sau đúng hay sai: He old and short.

#4 Câu sau đúng hay sai: I can see the boat.

#5 “Cat” có nghĩa là gì?

#6 “Desk” có nghĩa là gì?

#7 “Ruler” có nghĩa là gì?

#8 “Bánh” là từ nào sau đây?

#9 “Chicken” là từ nào sau đây?

#10 “Ball” là từ nào sau đây?

finish

Trả lời

Close Menu