Đố vui số 12

Mời các em cùng giải các câu đố vui dưới đây nhé.

Results

#1 Con vật nào được nhắc đến trong câu ca dao sau: ………… ơi ta bảo ………. này.

#2 Nước Việt Nam có hình dạng chữ cái nào?

#3 Hoàn thành câu hát sau: Màu áo chú bộ đội, mới trông là …………….

#4 Nước Pháp thuộc châu nào?

#5 Hoàn thành câu sau: Dù ai nói ngả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng ……………

finish

Trả lời

Close Menu