Tiếng Anh lớp 1 và 2: Đề kiểm tra số 1

>> Làm tiếp: Đề kiểm tra số 2

Mời các em cùng trả lời các câu hỏi sau. Các em chú ý đọc kỹ đề bài và chọn đáp án đúng nhất nhé.

Results

#1 “Zebra” nghĩa là gì?

#2 “Fox” nghĩa là gì?

#3 “Dinosaur” nghĩa là gì?

#4 “Rocket” nghĩa là gì?

#5 Điền một chữ cái còn thiếu vào từ sau: __PPLE

#6 Điền một chữ cái còn thiếu vào từ sau: __RAPES

#7 Điền một chữ cái còn thiếu vào từ sau: __AMBUTANS

#8 Điền một chữ cái còn thiếu vào từ sau: __LUM

#9 Điền một chữ cái còn thiếu vào từ sau: __OW

#10 Điền một chữ cái còn thiếu vào từ sau: __ISH

finish

Trả lời

Close Menu