Bài 2 – Tiếng Anh lớp 3

>> Tiếp theo: Bài tập số 3

Mời các em cùng trả lời các câu hỏi sau. Các em chú ý đọc kỹ đề bài và chọn đáp án đúng nhất nhé.

Results

#1 Chọn câu trả lời đúng: How are you?

#2 Chọn câu trả lời đúng: Nice to meet you.

#3 Chọn một từ khác với các từ còn lại:

#4 Chọn đáp án đúng: What’s ……….. name?

#5 Chọn đáp án đúng: ………. that Phong?

#6 Câu nào đúng trong các câu sau:

#7 Câu sau sai hay đúng: Who that?

#8 Câu sau sai hay đúng: I eight years old.

#9 Câu sau sai hay đúng: How old are you?

#10 Câu sau sai hay đúng: Is they your friends?

finish

This Post Has 8 Comments

Trả lời

Close Menu