Bài 2: First day at school

Hi! Xin chào các em!

Hôm nay chúng ta cùng chuyển sang Bài 2 với chủ đề “First day at school – Ngày đầu tiên đi học”. Chúng ta cùng vào bài nhé.

>> Bài số 3:  Water on the floor

A. Bài tập:

Trước hết, các em mở bài nghe, nghe qua một lượt. Lượt sau các em sẽ mở lại, nghe và điền từ nhé.

Results

#1 He goes to (1) …………. There is an empty seat in front.

#2 He sits in the seat. He looks around. (2) ………… are different people.

#3 He says “hi” to the (3) ……….. next to him. She smiles.

#4 The (4) ……………… comes in. She closes the door.

#5 Everyone is silent. The first day of (5) ……………. begins.

finish

B. Đáp án:

Unit 2: FIRST DAY OF SCHOOL

He goes to (1) class. There is an empty seat in front. He sits in the seat. He looks around. (2) There are different people. He says “hi” to the (3) girl next to him. She smiles. The (4) teacher comes in. She closes the door. Everyone is silent. The first day of (5) school begins.

Trả lời

Close Menu